Huishoudelijk reglement

Gewijzigd op de Alg. Ledenvergadering dd. 18 oktober 1994

Algemeen

Art. 1
In dit reglement wordt Bridge Club De Tempel aangeduid als B.C.D.T. en de Nederlandse Bridge Bond als N.B.B.

Art. 2
B.C.D.T. is opgericht op 30 oktober 1990 te Eindhoven.
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.
Het domicilie van B.C.D.T is het huisadres van de secretaris.
Elke funktie wordt in dit reglement in mannelijke vorm aangeduid; alle funkties kunnen echter zowel door mannen als vrouwen worden uitgeoefend.

Doelstelling

Art. 3
B.C.D.T heeft tot doel het spelen van bridge te laten beoefenen en te bevorderen in een rookvrije omgeving. Zij zal trachten dit doel te bereiken door:
Het bieden van gelegenheid tot bridgen aan haar leden, o.a. door het vaststellen van clubavonden;
Het organiseren van interne wedstrijden en het stimuleren van het deelnemen aan wedstrijden buiten B.C.D.T.;
Het verbeteren van de bridge-stijl van de leden door het begeleiden van beginners, voor zover de capaciteit dit toelaat;
Het bevorderen van de sfeer en saamhorigheid o.a. door het organiseren van feestdrives.
Leden

Art. 4
B.C.D.T. bestaat uit:
Leden;
Ereleden.
Art. 5
Leden zijn natuurlijke personen die het lidmaatschap van B.C.D.T. hebben verkregen na een verzoek hiertoe bij het bestuur dat tot toelating heeft besloten;
Ereleden zijn natuurlijke personen die wegens hun buitengewone verdiensten jegens B.C.D.T. door de Algemene Ledenvergadering met twee/derde meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen zijn benoemd. Het erelidmaatschap is niet gebonden aan het lidmaatschap.
Art. 6
Aanmelding van nieuwe leden moet steeds schriftelijk geschieden bij het secretariaat;
Bij aanvaarding van het lidmaatschap onderwerpt men zich aan de statuten en aan dit reglement. Aan elk nieuw lid zal een exemplaar van dit reglement worden uitgereikt.
Aanvaarding van het lidmaatschap houdt tevens in, aanvaarding van de spelregels welke zijn vastgelegd door “The World Bridge Federation” en gepubliceerd door de Nederlandse Bridge Bond, uitgave augustus 1987.
Het bedanken van het lidmaatschap kan uitsluitend geschieden door een schriftelijke mededeling aan het secretariaat. Bij het bedanken voor het lidmaatschap moet men alle financiele verplichtingen jegens de vereniging hebben voldaan; t.w. men dient de clubcontributie over het lopende jaar, uitgezonderd in speciale omstandigheden waarin het bestuur beslist, te voldoen.
Alle leden zijn verplicht hun volledig adres en evt. wijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven aan het secretariaat.

Art. 7
Het bestuur kan een lid schorsen. Deze schorsing wordt door het bestuur aan betrokkene schriftelijk kenbaar gemaakt. Het geschorste lid verliest alle rechten aan het lidmaatschap verbonden. Leden kunnen schriftelijk een verzoek tot schorsing van een lid indienen bij het bestuur, gete­kend door minimaal 5 personen en omkleed met gegronde redenen. Een Algemene Ledenvergadering beslist of de schorsing wordt opgeheven of wordt omgezet in roye­ment van het betrokken lid.

Bestuur

Art. 8
Het bestuur van B.C.D.T. bestaat uit een oneven aantal leden; minimaal vijf. Het wordt benoemd uit en door de Algemene Ledenvergadering;
Bestuursleden worden benoemd voor 3 jaren, behalve bij tussentijdse verkiezingen, in welk geval de gekozene in het rooster van aftreding de plaats van de voorganger inneemt. Aftreding vindt plaats volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. Tussentijdse vacatures kunnen worden waargenomen door het bestuur waarna op een ledenvergadering in de vacature wordt voorzien.
De voorzitter wordt in funktie benoemd; een plaatsvervangend voorzitter heeft tijdens zijn optreden dezelfde bevoegdheden als de voorzitter;
De overige funkties worden binnen het bestuur onderling verdeeld.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Als bij afwezigheid van de voorzitter zijn functie moet worden uitgeoefend, treedt de secretaris op als plaatsvervangend voorzitter.
De Algemene Ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist.
Mocht het aantal bestuursleden te eniger tijd dalen, dan vorm(t)en de (het) overgebleven leden (lid) rechtsgeldig het bestuur tot de eerste Algemene Ledenvergadering.

Art. 9
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van B.C.D.T. in en buiten rechte komt toe aan de voorzitter, tezamen met een ander bestuurslid;

Art. 10
De voorzitter is de woordvoerder van B.C.D.T. Hij leidt de vergaderingen en ondertekent de notulen, nadat deze in de eerstvolgende vergadering zijn goedgekeurd. Ook tekent hij de goedgekeurde jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester.
De secretaris voert het secretariaat van de vereniging en beheert het archief. Hij stelt de agenda op van de vergaderingen in overleg met voorzitter. De secretaris houdt de notulen bij van de bestuurs- en ledenvergaderin­gen en brengt aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering schriftelijk verslag uit over de gang van zaken van het afgelopen verenigingsjaar.
De penningmeester beheert de financien. Hij brengt verslag uit aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De penningmeester is niet verantwoordelijk voor een deficiet dat is ontstaan buiten zijn schuld.
Art. 11
Bij nalatendheid in het vervullen van een bestuurstaak hebben de andere bestuursleden het recht om gezamenlijk een voorstel tot ontslag in te dienen aan de Algemene Ledenvergadering.
Bij het aftreden van een bestuurslid heeft deze de verplichting de onder zijn berusting zijnde eigendommen van B.C.D.T. aan zijn opvolger over te dragen.
Vergaderingen van het bestuur worden gehouden als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig achten.
Rechtsgeldige bestuursbesluiten kunnen slechts dan worden genomen indien ten minste een meerderheid der bestuursleden mondeling of schriftelijk haar mening heeft kenbaar gemaakt. In bestuursvergaderingen worden besluiten met een gewone meerderheid van stemmen genomen.
Bij besluit van de Algemene Ledenvergadering kan een bestuursbesluit te niet worden gedaan.
Algemene Ledenvergadering

Art. 12
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste gezagsorgaan van B.C.D.T. en is alleen toegankelijk voor de leden, de ereleden en de door het bestuur genodigden.

Art. 13
Het bestuur roept een Algemene Ledenvergadering bijeen zo vaak als het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet, de statuten of het Huishoudelijk Reglement verplicht is; de bijeenroeping geschiedt schriftelijk met vermelding of toevoeging van de agenda. Over andere punten dan die van de agenda kunnen geen besluiten worden genomen, tenzij het een rondvraagpunt betreft waarover de voorzitter een stemming vraagt.
Het bestuur zal een Algemene Ledenvergadering minstens een keer per jaar bijeenroepen en elke keer als hierom door minimaal 5 leden schriftelijk is verzocht. Indien aan het verzoek binnen twee weken geen gevolg is gegeven door het bestuur, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping van een Algemene Ledenvergadering overgaan door alle leden hiertoe schriftelijk uit te nodigen, met vermelding van de aan het bestuur opgegeven punten van bespreking; over andere dan deze punten kunnen geen besluiten worden genomen.
Op alle Algemene Ledenvergaderingen moet een presentielijst getekend worden;
Ieder lid kan schriftelijk een voorstel tot behandeling in een Algemene Ledenvergadering indienen tot uiterlijk 10 dagen voor die vergadering. Het bestuur zal dan alsnog het betreffende punt aan de agenda toevoegen en de leden hierover tijdig informeren.

Art. 14
De besluiten van de Algemene Ledenvergadering zijn bindend voor alle leden, inclusief het bestuur.

Stemrecht

Art. 15
Elk lid heeft het recht over alle zaken waaromtrent een stemming plaats vindt, 1 stem uit te brengen. Ereleden hebben geen stemrecht. Stemvertegenwoordiging is per lid mogelijk voor 1 ander lid. Een blanco stem wordt geacht niet te zijn uitgebracht.
Alle besluiten worden met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen, tenzij anders bepaald elders in dit Huishoudelijk Reglement.
Over personen wordt steeds schriftelijk gestemd, tenzij geen van de leden bezwaar heeft tegen het stemmen door handopsteking. Indien tenminste 5 leden ter vergadering verzoeken om over zaken een stemming schriftelijk te houden, dient de voorzitter daaraan te voldoen.
Kascontrole-commissie

Art. 16
De kascontrole-commissie bestaat uit twee personen, benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Ieder jaar treedt een lid af, welk lid niet terstond herkiesbaar is. Bestuursleden kunnen geen lid zijn van de commissie. De commissie heeft tot taak het controleren van de penningmeester en heeft ten allen tijde het recht van inzage. De commissie brengt schriftelijk verslag uit aan de Algemene Ledenvergade­ring.
Wedstrijdleiding

Art. 17
De wedstrijdleider wordt door en uit de leden op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering voor een jaar benoemd, doch is terstond herkiesbaar. Een bestuurslid kan ook tot wedstrijdleider worden gekozen. De wedstrijdleider kan delen van zijn taak delegeren. De taak van de wedstrijdleider bestaat o.a. uit:
Het leiden van de wekelijkse speelavonden.
Het samenstellen van vertegenwoordigende teams in overleg met de betrok­kenen en het bestuur.
Het voorzitterschap van de technische commissie, indien aanwezig.

Art. 18
De leden dienen de aanwijzingen van de wedstrijdleider tijdens de speel- of wedstrijdavonden op te volgen. Bij verschil van mening kunnen zij achteraf in beroep gaan bij het bestuur.

Aansprakelijkheid

Art. 19
B.C.D.T. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor door leden toegebrachte schade aan personen en/of goederen.
Het deelnemen aan aktiviteiten van B.C.D.T. is, evenals eventueel vervoer, voor eigen risico en rekening van de leden.
Wijzigingen Huishoudelijk Reglement

Art. 20
Tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan worden besloten in een Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. De tekst van het wijzigingsvoorstel moet tenminste 5 dagen voor de datum van de hierover te houden Algemene Ledenvergadering bij alle leden schrif­telijk ter kennis zijn gebracht.
Ontbinding B.C.D.T.

Art. 21
Ontbinding van B.C.D.T. kan slechts plaatsvinden bij besluit van de Algemene Ledenvergadering, waarbij de meerderheid van stemmen tenminste twee/derde moet zijn. De eventuele liquidatie zal door het bestuur worden uitgevoerd. Over de besteding van een eventueel batig saldo c.q. bezittin­gen, wordt in een speciaal hiertoe te beleggen buitengewone Ledenvergade­ring beslist.
Slotbepalingen

Art. 22
Het bestuur beslist in alle gevallen waarin de statuten of het Huishoude­lijk Reglement niet voorzien.

Art. 23
Dit Huishoudelijk Reglement treedt in werking een dag na de goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering.