Organisatie

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf personen, te weten:
Een voorzitter
Een penningmeester
Een secretaris
Een materiaalbeheerder
Een aktiviteiten-coördinator
De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe, coördineert de andere bestuurstaken en zit de bestuurs- en ledenvergaderingen voor.
De penningmeester houdt de financiën bij en wordt jaarlijks gecontroleerd door de kascontrolecommissie. Hij maakt jaarlijks een financieel verslag en een begroting.
De secretaris houdt de ledenadministratie bij, de interne en externe correspondentie, notuleert de bestuurs- en ledenvergaderingen en maakt een jaarverslag.
De materiaalbeheerder is verantwoordelijk voor al het bridge-materiaal en coördineert het klaarzetten van de tafels.
De aktiviteiten coördinator zorgt ervoor dat de jaarlijkse aktiviteiten doorgang vinden. Het is de bedoeling dat voor elke aktiviteit vrijwilligers worden gevonden voor de organisatie ervan.

Technische Commissie

De technische commissie zorgt voor alles wat met het bridge-spelletje zelf te maken heeft. De commissie heeft een voorzitter en een variërend aantal leden. Ze komen regelmatig bijeen voor overleg.
De commissie zorgt ervoor dat een wedstrijdavond voorbereid wordt en dat de parenindeling en het speelschema klaar liggen. Tijdens de wedstrijd zorgt zij ook voor de arbitrage. Hiervoor worden speciale mensen aangewezen. Normaal gesproken spelen arbiters gewoon zelf mee. Formeel is de voorzitter de wedstrijdleider, maar in de praktijk kan deze taak gedelegeerd worden. De technische commissie dient ook als protestcommissie voor het zeldzame geval dat een arbitrage niet geaccepteerd wordt.
Na de wedstrijd bepaalt de commissie de einduitslag en verwerkt deze in de totaalstanden.
De commissie zorgt ook voor de bridge-technische kant van de speciale aktiviteiten, overigens in overleg met de organisatoren.

Sociale Commissie

Voor al het lief en leed in de vereniging is er een sociale commissie. Deze commissie houdt onder andere contact met zieke leden en probeert ze betrokken te houden bij de vereniging. In de praktijk fungeren enkele bestuursleden als sociale commissie. Zijn er problemen bij u of uw bridgepartner dan vinden wij het bijzonder prettig als u daarvan de sociale commissie op de hoogte stelt.

Kascontrole Commissie

De kascontrolecommissie controleert jaarlijks de financiën van de club. De commissie bestaat normaal gesproken uit twee personen en wordt door de ledenvergadering gekozen. Het is traditie dat een van de leden van de oude commissie in de nieuwe komt te zitten ter bewaking van de continuïteit.